Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), tostarp rīcību, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.


Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.


Kā var celt trauksmi?

Ziņojumu var iesniegt, izmantojot Bankas iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, šādā kārtībā:

✔ uz e-pastu: trauksme@bluorbank.lv . Trauksmes cēlējs aizpilda veidlapu, paraksta to ar elektronisko parakstu un e-pasta nosaukumā norāda – Trauksmes cēlēja ziņojums.

✔ pa pastu: Smilšu ielā 6, Rīga, LV-1050. Trauksmes cēlējs aizpilda un paraksta Trauksmes cēlēja veidlapu un adresē vēstuli BluOr Bank AS, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

✔ zvanot: +371 67 031 333. Trauksmes cēlējs ziņojumu var noformēt mutiski, zvanot uz Bankas klienta atbalsta tālruni. Bankas darbinieks kopā ar zvanītāju aizpildīs veidlapu. Ja iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, ar zvanītāju sazināsies Bankas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, lai iegūtu parakstu uz ziņojuma.

Vēršoties kompetentajā institūcijā, kurai ir atbilstošas kompetences reaģēt uz pārkāpumu, vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, vai sūtot ziņojumu Latvijas Finanšu nozares asociācijai - whistle@financelatvia.eu.

Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv.