Definīcijas 

Aktīvs nefinanšu uzņēmums - Uzņēmums (kas nav finanšu institūcija) ir uzskatāms par aktīvu, ja:

1) 50% vai lielāku daļu tā ienākumu veido ienākumi no preču un pakalpojumu pārdošanas un

2) vairāk nekā 50% aktīvu attiecas uz uzņēmējdarbību, kas ir saistīta ar preču un pakalpojumu pārdošanu.

Aktīvs uzņēmums, piemēram, ir:

• tāds, kura ieņēmumus vairāk nekā 50% apmērā veido preču un/vai pakalpojumu ražošana un/vai pārdošana;

• publiski kotēts uzņēmums vai ar šādu uzņēmumu saistīts uzņēmums (filiāle/kontrolē esošs uzņēmums);

• valsts uzņēmumi/vienības un starptautiskas organizācijas un kompānijas, kas ekskluzīvi pieder šādiem uzņēmumiem.


Čaulas veidojums — juridiskā persona, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:

a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo,

b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību,

c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).


Finanšu iestāde – komercreģistrā ierakstīts komersants, filiāle vai pārstāvniecība vai citas dalībvalsts vai trešās valsts attiecīgā reģistrā reģistrēts komersants, kurš nav kredītiestāde un kurš sniedz vienu vai vairākus finanšu pakalpojumus Kredītiestāžu likuma izpratnē. Tai skaitā par finanšu iestādi uzskatāms:

a) apdrošināšanas komersants, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, un privātais pensiju fonds;

b) apdrošināšanas starpnieks, ciktāl tas sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus;

c) ieguldījumu brokeru sabiedrība;

d) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

e) kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu;

f) maksājumu iestāde;

g) elektroniskās naudas iestāde;

h) krājaizdevu sabiedrība;

i) cits šī punkta “f”, “g” un “h” apakšpunktā neminēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs;

j) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

k) pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs;

l) finanšu līzinga pakalpojumu sniedzējs;

m) persona, kura nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu un kurai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsniedz speciālo atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Juridisks veidojums – veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs — ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kura gūst labumu, — persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kura faktiski īsteno galējo kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot īpašumtiesības vai citus līdzekļus.


Pasīvs nefinanšu uzņēmums Uzņēmums (kas nav finanšu institūcija) ir uzskatāms par pasīvu, ja:

1) vairāk par 50% tā ienākumu ir pasīvi vai

2) vairāk par 50% aktīvu tiek ģenerēti no pasīvajiem ienākumiem.

Pasīvie ienākumi var būt, piemēram, dividendes un procentu ieņēmumi. Tā var būt arī īres maksa un autoratlīdzība, ja uzņēmumam nav darbinieku. Tāpat tā var būt mūža rente (parasti saistīta ar dzīvības apdrošināšanu), kapitāla pieaugums/peļņa no aktīvu/īpašuma pārdošanas, kas var radīt pasīvos ienākumus, noteikti apdrošināšanas ienākumi vai maksājumi/izpirkums.

Patiesais labuma guvējs   fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas vai juridiska veidojuma — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Persona, kas ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir persona, kas atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem:

1) fiziskai personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (Zaļā karte);

2) fiziskas/juridiskas personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV;

3) fiziskas personas dzimšanas vieta ir ASV;

4) fiziskai/juridiskai personai ir tālruņa numurs ar ASV valsts kodu;

5) juridiskas personas reģistrācijas vieta ir ASV;

6) fiziskas/juridiskas personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. Box);

7) pilnvara izsniegta fiziskai/juridiskai personai, kurai ir ASV adrese.

Politiski nozīmīga persona (PNP):

1) persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

2) PNP ģimenes loceklis:

a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;

b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;

c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa.

3) Ar PNP cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar PNPvai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.