Neklātienes identifikācija 

Neklātienes identifikācija


Tas ir process, ar kura palīdzību banka pārliecinās par fiziskās personas identitāti. Identifikācija var tikt realizēta klātienē, elektroniski vai neklātienē. Pēc veiksmīgas identifikācijas banka var atvērt klientam kontu vai piedāvāt citus pakalpojumus, kā arī izpildīt klienta rīkojumus.

• Klātienes identifikācija notiek bankas specialistam un klientam tiekoties personīgi, un klients uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID).

• Elektroniskā identifikācija saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu tiek veikta ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem: eID karte, eParaksts karte, eParaksts karte+ un eParaksts (mobile) (www.eparaksts.lv). Elektroniskā identifikācija ir viens no attālinātās identifikācijas veidiem.

• Neklātienes identifikācija tiek veikta, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus: videoidentifikāciju vai drošu elektronisko parakstu, vai citus tehnoloģiskos risinājumus, un arī aizstāj personisku klienta tikšanos ar bankas pārstāvi. BlueOrange Bank savu klientu neklātienes identifikācijai izmanto videoidentifikāciju, e-parakstu vai “1.maksājumu”. Detalizētāk par šiem paveidiem un to izmantošanas kārtību skatīt šeit.

Pašlaik personas neklātienes identifikācija ir pieejama:

Jaunajiem klientiem – fiziskām personām:

fiziskām personām Latvijā un ārpus Latvijas, kam ir izsniegta Latvijas Republikas pase (pilsoņi un nepilsoņi);

fiziskām personām, kas ir EEZ, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti, ieskaitot personas, kurām ir EEZ valstīs, Šveicē vai Lielbritānijā izsniegtās pagaidu (ne mazāk par 6 mēnešiem) vai pastāvīgās uzturēšanas atļaujas.


Jaunajiem klientiem – juridiskām personām:

Uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ, ja to pilnvarotās personas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidenti.


Jaunajiem klientiem – fiziskām personām, kas vēlas izmantot tikai BlueOrange Depozīta pakalpojumu:

fiziskām personām, kas ir Eiropas Savienības rezidenti.


BlueOrange Bank esošo klientu jaunajām saistītām personām:

fiziskai personai, kas esošā klienta - juridiskās personas jaunā pilnvarotā persona vai korporatīvās kartes lietotājs, un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents. Uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ.

fiziskai personai, kas esošā klienta - fiziskās personas papildu kartes lietotājs, un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents.

Kādi pakalpojumi ir pieejami klientam, ja viņš ir identificēts neklātienē?

Klientam – fiziskai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, un kas ir identificēts neklātienē ar “Videoidentifikācija” vai “e-paraksts” veidiem,
ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Norēķinu konts / izejošie maksājumi ar ierobežojumu līdz EUR 15 000 mēnesī;

Visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus ar izejošo maksājumu apgrozījuma ierobežojumu līdz 100 000 EUR mēnesī, būs nepieciešams veikt maksājumu no konta, kas atvērts uz klienta vārda citā EEZ vai Šveices vai Lielbritānijas kredītiestādē vai ES licencētajā maksājumu iestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: Klienta vārds, uzvārds, dzimšanas datums). Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt papildu identifikāciju, lai būtu izpildīta kombinācija “videoidentifikācija + “e-paraksts”.


Klientam – fiziskai personai, kas ir ES, EEZ valstu, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti, un kas ir identificēts neklātienē ar “Videoidentifikācija + “1.maksājums” vai “e-paraksts + “1.maksājums” veidiem, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Norēķinu konts / izejošie maksājumi ar ierobežojumu līdz EUR 15 000 mēnesī;

Visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt papildu identifikāciju, lai būtu izpildīta kombinācija “videoidentifikācija + “e-paraksts”. 


Klientam – fiziskai personai, kas ir ES rezidents, un kas vēlas izmantot tikai BlueOrange Depozīta pakalpojumu un kas ir identificēts neklātienē ar “videoidentifikācija” vai “1. maksājums” vai “e-paraksts” veidu, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Depozīta izvietošana bez ierobežojumiem;

Pieslēgšana Internetbankai ar autentifikācijas līdzekli SMS+Parole. 

Neklātienes identifikācijas veidi, kuri izmantojami BlueOrange Bank

Šie neklātienes identifikācijas veidi ir divu obligāto soļu kombinācija, kas klientam un bankai jāveic, lai identifikācija tiktu veiksmīgi pabeigta.

Identifikācijas veidu kombinācijas ļauj bankai piedāvāt plašāku izmantojamo pakalpojumu klāstu vai samazināt noteiktos ierobežojumus. 

Šis neklātienes identifikācijas paveids nozīmē, ka klientam obligāti ir jāveic viena iemaksa jaunatvērtajā BlueOrange Bank kontā no sava konta, kas atvērts citā EEZ vai Šveices vai Lielbritānijas kredītiestādē vai ES licencētā maksājumu iestādē. Maksājuma mērķī ir jānorāda klienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums. Ja pirmais maksājums veikts no Klienta maksājuma iestādes konta maksājumā papildus jābūt norādītam maksājuma iestādē piešķirtajam unikālajam Klienta identifikācijas numuram.

Saistītie jautājumi

Ja klients - fiziskā persona sākotnēji ir izmantojis tikai Depozīta pakalpojumu un tagad vēlas izmantot arī citus bankas pakalpojumus, viņam ir jāaizpilda Iesniegums fiziskās personas ikdienas pakalpojumu saņemšanai un Fiziskās personas anketa, un tās jāiesniedz bankā šādos veidos:

• Internetbankā – personīgi parakstītas un ieskenētas veidlapas;

• pa pastu uz adresi Smilšu ielā 6, Rīga, LV-1050, Latvija - personīgi parakstītas oriģinālās veidlapas;

• pa e-pastu bank@blueorangebank.com  parakstītas ar Drošu elektronisko parakstu veidlapas.


Ja klients – fiziskā vai juridiskā persona izmanto bankas pakalpojumus ar noteiktu konta apgrozījumu un vēlas palielināt noteiktu apgrozījumu, viņam jāveic papildu soļi: videoidentifikācija vai 1.maksājums, vai “e-paraksts”, atkarībā no tā, kā sākotnēji tika veikta neklātienes identifikācija; vai klientam ir jāveic klātienes identifikācija bankas Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā. Vairāk skatīt sadaļā “Kādi pakalpojumi ir pieejami klientam, ja viņš ir identificēts neklātienē?”.

Piemēram, Klients – juridiskā persona, kuras reģistrācijas valsts ir Latvija, viņa pilnvarotā persona/-s un PLG ir Latvijas rezidenti un viņa pilnvarotā persona/-s ir sākotnēji identificēta neklātienē ar “e-paraksts” veidu, vēlas palielināt noteikto limitu EUR 300 000 mēnesī. Lai šim klientam būtu pieejami visi bankas pakalpojumi bez ierobežojumiem, turpmākajiem soļiem ir 3 varianti:

1. jāveic viens maksājums no konta, kas uzņēmumam ir atvērts Latvijā vai citā EEZ, vai Šveices, vai Lielbritānijas kredītiestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: klienta nosaukums, reģistrācijas numurs);

2. viņa pilnvarotajai personai/-ām jāidentificējas klātienē bankas Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā;

3. jāveic pilnvarotās personas/-u “videoidentifikācija”.