BluOr Bank AS subordinēto obligāciju publiskais piedāvājums

Procentu likme 7% gadā, dzēšanas termiņš – 7 gadi

20 gadu pieredze

Kopš 2001. gada mūsu komanda ir izaugusi no 39 līdz 214 darbiniekiem.

Savu darbību esam iesākuši ar Baltijas valstu klientu apkalpošanu, tagad mēs piedāvājam pakalpojumus visās Eiropas valstīs.

100% Latvijas banka

BluOr Bank AS akcionāri ir Latvijas uzņēmēji.

2021. gadā banka ir iekļauta sistēmiski nozīmīgu piecu banku vidū Latvijā.

Banka biznesam

BluOr Bank stratēģiski prioritārais darbības virziens – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un to finansēšana.

Tehnoloģiska banka

Pakalpojumi tiešsaistē, mūsdienīgas tirdzniecības platformas, ērta mobilā lietotne. Konta attālināta atvēršana biznesam — 
24 stundu laikā.

Stabila attīstības stratēģijaKopējais aktīvu apjoms

Bankas pašu kapitāls

Peļņa

Kredītu portfelis

Obligāciju publiskā piedāvājuma parakstīšanās periods:
no 2022. gada 16. maija plkst. 10:00 līdz 27. maijam plkst. 15:30

BluOr Bank AS EUR 7`000`000
Subordinēto obligāciju publiskais piedāvājumsEmisijas nosaukums

EUR BLUOR BANK 7.00 SUBORDINĒTĀS OBLIGĀCIJAS 22-2029

Tirdzniecība

NASDAQ Riga, Baltijas parāda vērtspapīru saraksts (regulētais tirgus)

Statuss

Nenodrošinātas subordinētās obligācijas

ISIN

LV0000802569

Nominālvērtība

EUR 1`000

Piedāvāto obligāciju skaits

līdz 7`000

Kopējais emisijas apjoms

līdz EUR 7`000`000

Parakstīšanās periods

no 16.05.2022 10:00 līdz 27.05.2022 15:30

Gada procentu likme

7.00%

Dzēšanas termiņš

01.06.2029

Pamatprospekts

Galīgie noteikumi

Prospekta kopsavilkums 

Finanšu pārskati

Prezentācija

Vebinārs

Piedāvājuma norises plāns


 • 16. maijs plkst. 10:00

  Sākas parakstīšanās periods

 • 27. maijs plkst. 15:30

  Beidzas parakstīšanās periods

 • līdz 1. jūnijam

  Informācija par parakstīšanās rezultātiem

 • 1. jūnijs

  Norēķinu datums

 • 2. jūnijs

  Plānots uzsākt obligāciju tirdzniecību biržā Nasdaq Riga AS

 • 2029. g. 1. jūnijs

  Obligāciju dzēšana

BluOr Bank subordinētās obligācijas


 • EMISIJAS APJOMS

  Programmas ietvaros BluOr Bank plāno emitēt pirmo 7 gadu nenodrošināto subordinēto obligāciju laidienu līdz 7 miljoniem eiro. Bankai ir tiesības palielināt un samazināt laidiena apjomu.

  BluOr Banka AS subordinēto obligāciju programmas kopējais apjoms nominālvērtībā ir līdz 15 miljoniem eiro.

 • PROCENTU LIKME

  BluOr Bank AS obligācijas ir ar fiksētu gada procentu likmi. Procenti tiek maksāti reizi trijos mēnešos.

 • OBLIGĀCIJAS NOMINĀLS

  BluOr Bank AS subordinēto obligāciju nomināls ir 1`000 eiro.

 • OBLIGĀCIJAS IR SUBORDINĒTAS

  Subordinētās obligācijas ir vērtspapīri, kas to īpašniekam dod tiesības prasīt no bankas iepriekš noteiktus procentu ienākumus un termiņa beigās pamatsummas atmaksu.

  BluOr Bank subordinētās obligācijas ir sarežģīts finanšu instruments un nav piemērots visiem ieguldītājiem.

  Subordinētās obligācijas ir bankas kapitāla veids un ieguldītājs nav tiesīgs pieprasīt to atmaksu pirms obligāciju dzēšanas termiņa. Bankas likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā subordinētās obligācijas tiks atmaksātas tikai pēc citu kreditoru prasību pilnas izpildes, bet pirms bankas akcionāriem.

 • DZĒŠANAS TERMIŅŠ

  BluOr Bank AS pirmā laidiena subordinēto obligāciju termiņš ir 7 gadi un dzēšanas datums ir 2029. gada 1. jūnijs.

 • TIRDZNIECĪBA BIRŽĀ

  BluOr Bank plāno iesniegt pieteikumu Nasdaq Riga AS par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

  Uzreiz pēc tirdzniecības uzsākšanas Nasdaq Riga subordinētās obligācijas varēs brīvi pirkt un pārdot regulētajā tirgū.

Biežāk uzdotie jautājumi

Obligācija ir parāda vērtspapīrs, ar kuru tās emitents apņemas obligācijas īpašniekam atmaksāt procentu ienākumu (kuponu) un tās pilno vērtību noteiktā vēlākā datumā, ko sauc par dzēšanas termiņu.

Obligācijas tiek publiski piedāvātas privātajiem un institucionālajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Papildus piedāvājumā varēs piedalīties institucionālie un privātie investori no atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, kā arī citi investori saskaņā ar Pamatprospektu.

Piedāvājums netiek izteikts investoriem, kuri ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, vai fiziskām personām, kuras dzīvo Krievijā vai Baltkrievijā. Pēdējais neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem vai fiziskām personām, kurām ir termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja kādā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

Piedāvājumā nedrīkst piedalīties personas, kas ir Krievijā vai Baltkrievijā reģistrēta juridiska persona, vienība vai organizācija.

Emisijas prospekts ir dokuments, kurā ietverta detalizēta informācija par emitenta un tā emitētiem vērtspapīriem.

Ja emitents vēlas izteikt publisko vērtspapīru piedāvājumu, tad emitentam ir jāsagatavo emisijas prospekts, kuru apstiprina Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Emisijas prospekta mērķis sniegt ieguldītājiem informāciju par emitentu, palīdzēt veikt pamatotu izvērtējumu par uzņēmuma finanšu radītājiem, attīstības stratēģiju, riska faktoriem un citiem apsvērumiem, kas būtu ņemami vērā, pirms ieguldīt uzņēmuma obligācijās.

Minimālā ieguldījuma summa ir 1`000 eiro

Investoram, kurš vēlas pirkt BluOr Bank obligācijas, jāiesniedz Obligāciju pirkšanas rīkojums jebkurā laikā Parakstīšanās periodā. Pirkšanas rīkojumu var iesniegt:

i) savai bankai, kura ir NASDAQ Riga fondu biržas biedrs un kurai ir pieeja obligāciju tirdzniecība sistēmai Genium INET. Biedru saraksts ir pieejams biržas Nasdaq Riga mājas lapā

ii) savai bankai Igaunijā, kas ir NASDAQ CSD depozitārija Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniece. Ieguldītājam jābūt vērtspapīru kontam kādā no šādām bankām. Finanšu iestāžu sarakstu var atrast Nasdaq CSD mājaslapā.

iii) tieši BluOr Bank AS brokeru pakalpojumu pārvaldei. Investoram jābūt atvērtam vērtspapīru kontam BluOr Bank AS.

iv) tieši vienam no obligāciju pārdošanas menedžeriem - Redgate Capital AS, Signet Bank AS, Evernord UAB FMI.

BluOr Bank plāno iesniegt pieteikumu Nasdaq Riga AS par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Konts bankā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā tiek uzskaitīti un glabāti investoram piederošie vērtspapīri.

Obligācijas īpašniekam ir tiesības saņemt procentus un pamatsummu obligācijas termiņa beigās.

Pamatprospekts

Pamatprospekts ir sagatavots atbilstoši Eiropas Komisijas Prospekta Regulai (EU) 2017/1129 un publicēts Finanšu un Kapitālā tirgus komisijas tīmekļvietnē un BluOr Bank tīmekļvietnē.

Pirms ieguldīt Obligācijās, lūdzam iepazīties ar Pamatprospektu, Emisijas kopsavilkumu, Galīgiem noteikumiem un dokumentiem, kas pievienoti prospektam.

Papildus jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: investor@bluorbank.lv

Svarīga atruna

Šī informācija ir reklāma un nav prospekts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē.
Šī informācija nav uzskatāma par pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu veikt obligāciju iegādi, kā arī nav ieteikums vai konsultācija par obligāciju sākotnējo publisko piedāvājumu.
BluOr Bank obligācijas ir sarežģīts finanšu instruments un nav piemērots visiem ieguldītājiem.