BlueOrange banka sekmīgi noslēdz 2021. gadu un publicē auditētu gada pārskatu

2022. gada 15. marts

Kā liecina auditētie dati, 2021. gadu banka ir noslēgusi ar 9.8 miljonu EUR peļņu. Bankas pamatdarbības ienākumi pārskata periodā sasniedza 27 miljonus EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir 79.4 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms ir palielinājies par 22.9 % jeb par 166 miljoniem, 2021. gada noslēgumā sasniedzot 893 miljonus EUR.

Bankas likviditāte 2021. gada beigās sasniedza 90 %. Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 13,6 % un aktīvu atdeve (ROA) – 1,2 %.

2021. gadā banka mērķtiecīgi turpināja strādāt stratēģiski prioritārajā darbības virzienā – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un to finansēšana, par ko liecina tās kreditēšanas pieaugums: kopējais kredītu portfelis gada beigās bija 344 miljoni EUR (bruto), kas ir par 14 % vairāk nekā iepriekšējā gada beigās. No tā – 2021. gadā jauno piešķirto kredītu apjoms sasniedza 134 miljonus EUR. Tas ir nodrošinājis kreditēšanas ienākumu pieaugumu par 30 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. No pārskata periodā piešķirtajiem kredītiem 90 % sastāda finansējums Latvijas un Baltijas uzņēmumiem. Tādējādi banka BlueOrange ir veicinājusi gan atsevišķu nozaru attīstību, gan jaunu eksporta tirgu apgūšanu, gan palīdzējusi izmantot jaunās biznesa iespējas, kas radušās Latvijas ekonomikai sarežģītā periodā. Jāatzīmē, ka bankas kredītu portfelī ir jau vairāki ilgtspējīgi projekti, kas savā darbībā ir vērsti uz vides un klimata saudzēšanu.

Plašāku informāciju par bankas darbību 2021. gadā aicinām lasīt šeit.

Pilns auditētais bankas BlueOrange gada pārskats ir publicēts šeit.