BluOr Bank vadības ziņojums par bankas darbību 2023. gada 1.pusgadā *

2023. gada 31. augusts

BluOr Bank darbību 2023. gada 1.pusgadā raksturo stabilitāte un mērķtiecīga attīstība, atbilstoši bankas biznesa modelim un stratēģiskajiem mērķiem.

Pārskata periodu banka noslēdza ar 7,6 milj. EUR pelņu. Bankas pamatdarbības neto ienākumi 2023. gada 1. pusgadā sasniedza 16.8 miljonus EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir 83 miljoni EUR, kopējais aktīvu apjoms ir 708 milj. EUR.

Bankas likviditāte 2023. gada 30. jūnijā sasniedza 171% (LCR), kapitāla pietiekamība 17.2%. Sekmīgi ir arī būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji par sešiem mēnešiem: kapitāla atdeve (ROE) – 18.3 % un aktīvu atdeve (ROA) – 2.1 %.

Banka veiksmīgi realizē savu biznesa stratēģiju, kas ir orientēta uz Latvijas korporatīvo klientu apkalpošanu: iepriekšējo 12 mēnešu laikā klientu – Latvijas uzņēmumu skaits ir pieaudzis par 19%.

BluOr Bank turpina aktīvi kreditēt uzņēmumus, izsniedzot finansējumu visdažādāko nozaru uzņēmējiem. Pusgada laikā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 61 milj. EUR apmērā, no tiem 83% ir piešķirti mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai un biznesa veicināšanai ne tikai Rīgā, bet arī vairākos Latvijas novados.

Kopējais piešķirto un izsniegto kredītu portfelis 2023. gada 30. jūnijā sasniedza 372 miljonus EUR.

Banka uzmanīgi seko ekonomiskajām norisēm gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Izvērtējot aktuālo tirgus situāciju, BluOr Bank šī gada sešu mēnešu laikā vairākas reizes ir paaugstinājusi depozīta termiņnoguldījuma likmes. Savukārt joprojām pieaugošās EURIBOR likmes ietekmē banka meklē risinājumus, kas palīdz klientiem pielāgoties tirgus situācijai, tādējādi apliecinot, ka bankai svarīgs ir katrs klients un banka ir ieinteresēta, lai klientu biznesa attīstība neapstātos.

BluOr Bank kā Latvijas uzņēmēju dibināta banka, ir orientēta uz ilgtermiņa attiecībām ar saviem klientiem, tāpēc tā nepārtraukti pilnveido un attīsta esošos finanšu pakalpojumus atbilstoši savu klientu vajadzībām.

Pastiprinoties piemērotajām sankcijām attiecībā uz Krieviju, Baltkrieviju un citām valstīm, banka turpina saglabāt augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem. Banka nepārtraukti pilnveido iekšējos procesus un informācijas sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā, vienlaikus uzlabojot klientu darījumu uzraudzības un izpētes procesus.


* finanšu rezultāti nav auditēti