BluOr Bank turpina stabilu izaugsmi un nostiprina savu pozīciju finanšu tirgū

2024. gada 12. marts

BluOr Bank darbību 2023. gadā raksturo stabilitāte un mērķtiecīga attīstība, kas noritējusi saskaņā ar bankas biznesa modeli un stratēģiskajiem mērķiem.

2023. gadu banka ir noslēgusi ar 12.6 miljonu EUR peļņu, kas ir par 20.1% vairāk nekā 2022. gadā. Bankas pamatdarbības tīrie ienākumi pārskata periodā sasniedza 37.5 miljonus EUR, pašu kapitāla apjoms ir 84.7 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms ir palielinājies par 35 % un 2023.gada beigās bija 924 milj. EUR. 

Bankas likviditātes seguma rādītājs 2023. gada beigās sasniedza 176.6%. Kapitāla pietiekamības rādītājs 2023. gada beigās sasniedza 16.19% (pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs 14.97%). Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 14.68%, aktīvu atdeve (ROA) – 1.67%.

Ievērojot kreditēšanas nozīmīgo lomu Latvijas valsts ekonomikas izaugsmē un atbilstoši savai biznesa stratēģijai, BluOr Bank arī 2023. gadā kā prioritāru darbības virzienu saglabāja finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, par ko liecina ievērojamais kreditēšanas kāpums. Pārskata periodā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 227 milj. EUR apmērā, kas ir par 51% vairāk, nekā sākotnēji plānots. Uzņēmumu kreditēšanas apjoms, salīdzinājumā ar 2022. gadu, ir dubultots: tas ir pieaudzis par 118 %. 

Banka pārskata periodā nodrošināja finansējumu dažādu nozaru uzņēmumu izaugsmei un aktīvi atbalstīja uzņēmumus gan rūpniecības, gan lauksaimniecības, gan pārtikas ražošanas jomā. Bankas kredītu portfeli arī 2023.gadā papildināja ietekmes uz vidi mazināšanas un uz zaļo enerģiju vērsti ilgtspējas projekti, kam pasaules kontekstā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība.

Kopējais piešķirto un izsniegto kredītu portfelis aizvadītajā gadā ir palielinājies par 38%, pārskata perioda beigās sasniedzot 503 milj. EUR.

Ņemot vērā mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu izaugsmes potenciāla saglabāšanas nozīmību Latvijas ekonomikas kontekstā, banka turpināja nodrošināt finanšu līdzekļu pieejamību minētajam uzņēmumu segmentam un tā biznesa veicināšanai ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas novados. MVU un mikrouzņēmumu kreditēšana 2023.gadā veidoja 80% no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma. No tiem vairāki projekti ir realizēti veiksmīgā sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

2023. gadā, apstākļos, kad uzņēmumu biznesu ievērojami ietekmēja vairākkārtējais EURIBOR likmes kāpums, banka savu atbalsta pasākumu ietvaros piedāvāja risinājumus, kas palīdzētu klientiem pielāgoties tirgus situācijai, tādējādi apliecinot, ka bankai svarīgs ir katrs klients un tā ir ieinteresēta klientu biznesa nepārtrauktībā.

BluOr Bank kā Latvijas uzņēmēju dibināta banka, ir orientēta uz ilgtermiņa attiecībām ar saviem klientiem, tāpēc tā nepārtraukti pilnveido un attīsta esošos finanšu pakalpojumus atbilstoši klientu vajadzībām. Pārskata periodā uzņēmējiem ir ieviesti vairāki jauni produkti un pilnveidota attālinātās identifikācijas sistēma, nodrošinot arvien ērtāku, drošāku un operatīvāku uzņēmēju sadarbību ar banku.

BluOr Bank veiksmīgi turpina realizēt savu biznesa stratēģiju, kas ir orientēta uz Latvijas korporatīvo klientu apkalpošanu, kā rezultātā jau vairāku gadu garumā ir vērojams stabils bankas klientu – Latvijas juridisko personu pieaugums: pārskata periodā to skaits ir palielinājies vēl par 19,5%. Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastāda 95% no kopējā BluOr Bank klientu īpatsvara.

Pārskata periodā banka ir uzmanīgi sekojusi ekonomiskajām norisēm gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Izvērtējot aktuālo tirgus situāciju, BluOr Bank 2023. gada laikā vairākas reizes paaugstināja depozīta termiņnoguldījuma likmes, kopējā tirgus vērtējumā tās saglabājot augstākajās pozīcijās.  

Banka jau vairākus gadus realizē veiksmīgu sadarbību ar vairākām Eiropas valstu finanšu tehnoloģiju (fintech) kompānijām, piesaistot noguldījumus no tādam valstīm kā Vācija, Austrija, Nīderlande un Spānija. Minētie noguldījumi ir būtiskas papildu investīcijas Latvijas valsts ekonomikā, kas bankai nozīmē papildu resursu pieejamību un to diversifikāciju, bet uzņēmumiem - papildu līdzekļus attīstībai. Pārskata periodā minētās sadarbības ietvaros ir attīsta tehnoloģiskā integrācija, kas nodrošinājusi iespēju piedāvāt jaunus īstermiņa noguldījumus ar klientiem vēl izdevīgākiem nosacījumiem.

2023. gadā banka aktīvi attīstīja arī e-komercijas virzienu, pilnveidojot interneta maksājumu funkciju norēķiniem ar internetbanku (Bankpay). Pārskata periodā Bankpay pakalpojumu kopējais apgrozījums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir audzis gandrīz desmitkārtīgi, pārsniedzot 10 miljonus EUR. Pateicoties apgrozījuma pieaugumam, desmitkāršojies arī unikālo darījumu skaits, izmantojot Bankpay funkcionalitāti. Kopējie e-komercijas ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieauguši astoņas reizes, kas ir apliecinājums pakalpojuma attīstības stratēģijas pareizībai. Kopš aizvadītā gada BluOr Bank ir viena no retajām bankām, kura nodrošina atbalstu e-komercijas klientiem tik nepieciešamajā 24/7 režīmā, ko klienti jau ir augstu novērtējuši.

Aizvadītā gada decembrī BluOr Bank pirmā līmeņa papildu kapitāla (AT1) obligāciju emisijas rezultātā piesaistīja finanšu līdzekļus gandrīz 5 miljonu EUR apmērā. Papildu kapitāla piesaiste ir viens no bankas turpmākajiem izaugsmes priekšnosacījumiem, kas savukārt dod iespēju turpināt sniegt plašākus finanšu pakalpojumus uzņēmumiem, kuru biznesa attīstība ir nozīmīgs visas valsts ekonomikas virzītājspēks.

Pastiprinoties piemērojamajām sankcijām attiecībā uz Krieviju, Baltkrieviju un citām valstīm, banka saglabā augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem. Banka nepārtraukti pilnveido iekšējos procesus un informācijas sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā, vienlaikus uzlabojot klientu darījumu uzraudzības un izpētes procesus. 

BluOr Bank savā darbības stratēģijā ir iekļāvusi papildu ilgtspējas mērķus, atbilstoši vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem (ESG). Tie ietver skaidru prasību definējumu projektiem, kuriem banka ir gatava sniegt atbalstu, ņemot vērā pasaules tendences klimata aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tādējādi banka arī saviem klientiem, uzņēmumiem un organizācijām iezīmē skaidrus darbības pamatprincipus, kas ietver videi draudzīgu praksi, sociālo atbildību un labu pārvaldību, veicinot ilgtspējīgu attīstību un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Apliecinot savu sociālo atbildību, banka turpināja nodrošināt funkcionālo un tehnisko atbalstu labdarības fonda BeOpen darbībai. Aizvadītā gada laikā fonds ir piesaistījis uzņēmēju un privātpersonu ziedojumus vairāk nekā 620 tūkstošu EUR apmērā, nodrošinot palīdzību bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

BluOr Bank arī 2024. gadā kā prioritāru darbības virzienu saglabās finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem un uzņēmumu biznesa attīstību veicinošu produktu un pakalpojumu pilnveidi un ieviešanu.